Arbeidspsychologie


Ziekteverzuim kost geld

Zieke werknemers kosten bedrijven veel geld. Niet alleen doorbetaling van het loon, maar ook het aantrekken van ander (niet ingewerkt) personeel, extra belasting collegae, gemiste kansen en productiviteitsverlies, dragen bij aan de kosten. Doorgaans levert elk personeelslid meer geld op dan deze kost. Onderzoek (Fundum en Mercer Risk, Finance & Insurance Consulting, 2002) laat zien dat verzuim gemiddeld bijna twee maal de bruto loonkosten per werknemer met zich meebrengt. Voor 10% ziekteverzuim in een bedrijf met bijvoorbeeld 150 fte betekent dat ongeveer € 1.100.000.– op jaarbasis. Daarbij moet men bedenken dat ongeveer de helft van de werknemers verzuimt om psychische redenen. Elke procent terugdringing van het verzuim levert al gauw € 110.000.– per jaar op.

Wet poortwachter

Na zes weken dient de bedrijfsarts te oordelen over het langdurig ziekteverzuim. Na de achtste week moet er een plan van aanpak zijn gemaakt. Als men denkt aan de kosten, dan is acht weken erg lang. Zeker als men zich realiseert dat de kans op langdurig verzuim en instroom in de WAO na zes weken verzuim explosief stijgt. Wil men de kosten van ziekteverzuim om psychische redenen terugdringen dan is het van belang om snel een goede inschatting te maken van de problematiek. Onafhankelijke professionele begeleiding daarbij kan gewenst zijn, zowel uit oogpunt van de werknemer, als van de werkgever.

Wat biedt PsychoZorg aan u

Wij kunnen goede inschattingen maken van de klachten en problematiek. Wij bieden professionele begeleiding, waarbij werkhervatting een belangrijk onderdeel van de gesprekken is. Binnen een week maken wij een eerste afspraak met de werknemer die om psychische redenen verzuimt. Wij schatten dan in of wij die persoon met onze expertise kunnen begeleiden. Met psychologische tests en een tweede gesprek wordt de problematiek verder in kaart gebracht en kan bij benadering een inschatting worden gemaakt van de duur van reïntegratie en de termijn van klachtenafname. In overleg met de bedrijfsarts, het bedrijf en de werknemer wordt een plan van aanpak gemaakt. Het bedrijf of de organisatie blijft primair verantwoordelijk voor het verzuimmanagement. De medewerker is verantwoordelijk voor gedragsverandering. De psycholoog zorgt voor faciliteiten en kennis om te doen veranderen.

Preventie en demedicalisering

PsychoZorg begeleidt niet alleen medewerkers di uitvallen door psychische klachten, maar ook degenen die in hun functioneren worden belemmerd of die dreigen uit te vallen. Juist met preventie valt veel winst te behalen. De meeste mensen melden zich pas als ze het niet meer kunnen bolwerken. Zover zou het niet mogen komen. Tijdig signaleren van psychische problematiek kan dus ook andersortig verzuim terugdringen. In het vroegtijdig onderkennen van overbelasting, stress of psychische klachten wil PsychoZorg werkgevers bijstaan. Langdurige stress of overbelasting uiten zich vaak eerst in fysieke problemen zoals vermoeidheid, hartklachten, maag- en darmklachten of een nek die vastzit. Wij kunnen mensen screenen en voorkomen dat ze gemedicaliseerd worden omdat de oorzaak van klachten niet wordt herkend. Ook werken we psychoeduatief, wat wil zeggen: we leren mensen op een gezonde manier met hoge werkdruk en met eventuele klachten om te gaan. Onder andere organiseren wij cursussen: “Stres op het werk”, “Vitaliteit Training” en “Burnout – Burnin” cursus. De deelname aan de cursus / training leidt tot een verbetering van de psychische gezondheid, afname van burn out klachten, een vermindering van het ziekteverzuim en en vermindering van de zorgconsumptie bij deelnemers. Voor meer informatie zie bijlage. Werken aan de mentale veerkracht van mensen zonder psychische klachten te medicaliseren zien wij als ons prioriteit. Immers, weerbare medewerkers waarborgen de veerkracht van een bedrijf.

Expertise

De psychologen in ons praktijk die de begeleiding op zich nemen, zijn allen geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog (Wet BIG) en Eerstelijnspsycholoog. Deze registraties vereisen minimaal zes jaar extra studie, waarbij kennis over inschatting van problematiek en kennis van veranderingsprocessen in emotie en gedrag centraal staan. We hebben jarenlange ervaring in behandeling op het gebied van: burn-out, stress, slaapproblemen, dwang, depressie, hyperventilatie, angst, agressie, whiplash, relatieproblemen en trauma. Daarnaast hebben wij ons geschoold en bekwaamd in de arbeidsgerelateerde aspecten van velerlei probleemgebieden met ziekteverzuim en werkhervatting als wezenlijk element daarbij. Bij ons staat dus de combinatie van klachtenreductie en werkhervatting centraal. De communicatie en het afstemmen met het bedrijf, de leidinggevende en de bedrijfsarts is hierbij van grote waarde voor werkhervatting. Met deze werkwijze en kennis onderscheiden wij ons van vele andere psychologen en reïntegratiebedrijven.

Samenwerking

PsychoZorg is er een grote voorstander van om met een bedrijf (groot of klein), of instelling in een samenwerkingsrelatie de diensten te verlenen. Op die wijze kan snel, in de geest zoals dat past bij het bedrijf of instelling, doeltreffend gehandeld worden wanneer een werknemer om psychische reden uitvalt of dreigt uit te vallen. Immers het bedrijf met de verantwoordelijke personen, de cultuur en omstandigheden, is dan reeds bekend. Voor de werknemer betekent het, dat het PsychoZorg onafhankelijk en volgens een bekende procedure optreedt, waarbij de belangen van de cliënt nadrukkelijk worden gewaarborgd. Dit biedt vertrouwen en veiligheid om met medewerkers aan de slag te gaan, zowel uit oogpunt van de medewerker als het management. De leiding van de bedrijf/instelling weet dat de primaire doelstelling is: snel herstel zodat de kostbare en waardevolle medewerker weer in balans komt om zijn/haar taak te vervullen. Dit is goed voor de werknemer én goed voor het bedrijf. Die balans is voor het PsychoZorg de rode draad door het advies en/of begeleiding heen. Wanneer een ‘structurele samenwerking’ wordt aangegaan, wordt een gereduceerd tarief gehanteerd. Immers het werkt sneller en efficiënter in een samenwerkingsverband diensten te verlenen, dan incidenteel een medewerker van een onbekend bedrijf of instelling te onderzoeken en te begeleiden bij (dreigende) uitval.

Informatie

Mw. drs. Z. Licina, GZ- / eerstelijnspsychologe zal u graag nadere informatie verstrekken. Wij zijn dagelijks bereikbaar tijdens kantooruren van 08.30 – 17.30 uur.

Corona update: Praktijk is weer open, voorkeur voor afspraken via telefoon of videobellen.Meer informatie
+