Privacyverklaring


PsychoZorg Psychologiepraktijk, gevestigd aan Zijpe 2, 3086 HZ te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.psychozorg.nl
Zijpe 2
3086 HZ Rotterdam
010-481 0859

Z. Licina is de Functionaris Gegevensbescherming van PsychoZorg Psychologiepraktijk, zij is te bereiken via info@psychozorg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

PsychoZorg Psychologiepraktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

PsychoZorg Psychologiepraktijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Doel en grondslag:

PsychoZorg Psychologiepraktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • PsychoZorg Psychologiepraktijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze overeenkomsten met verzekeraars.

Geautomatiseerde besluitvorming:

PsychoZorg Psychologiepraktijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit (bijvoorbeeld een medewerker van PsychoZorg Psychologiepraktijk).
PsychoZorg Psychologiepraktijk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Vecozo –  voor het controleren van verzekeringsgegevens, voor juiste invoer van persoonsgegevens voor declaraties bij verzekeraars, rondom uw behandeling.
 • EP Express – voor het aanmaken van declaraties voor verzekeraars rondom uw behandeling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

PsychoZorg Psychologiepraktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens:

 • Personalia > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: Mogelijkheid van controle door verzekeraars voor ingediende declaraties.
 • Adres > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: Mogelijkheid om u te informeren rondom uw behandeling
 • BSN > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: Mogelijkheid van controle door verzekeraars voor ingediende declaraties.

Delen van persoonsgegevens met derden:

PsychoZorg Psychologiepraktijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PsychoZorg Psychologiepraktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

PsychoZorg Psychologiepraktijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PsychoZorg Psychologiepraktijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@psychozorg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

PsychoZorg Psychologiepraktijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

PsychoZorg Psychologiepraktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@psychozorg.nl.

Corona update: Praktijk is weer open, voorkeur voor afspraken via telefoon of videobellen.Meer informatie
+